درباره ما

مقابله با فساد و ناکارآمدی و حل بسیاری از مشکالت کشور مستلزم هوشمندی و دستیابی به اطلاعات مستند از اداره کشور است. علی رغم آن که ارگان ها و سازمان ها هر یک به گونه ای در این زمینه فعالیت دارند اما مجموع عملکرد آن ها نتوانسته است نیاز کشور به اطلاعات میدانی را به طور کامل پوشش دهد و کماکان خلأهای بسیاری در این زمینه احساس می شود. مضافا بر این که انقلاب ما از ابتدا مردمی بوده است و نظارت مردمی لازمه اساسی اداره کشور است.
سامانه داد پلاس توسط عده ای از جوانان انقلابی و در یک حرکت آتش به اختیار در جهت اعاده حقوق عمومی مردم شکل گرفته است تا بتواند با ابزاری نوین و در دسترس، داد عمومی مردم را از مفسدین اقتصادی بستاند.


آدرس: اردبیل، علی آباد، مهدیه

شماره تماس: 045-33000000